تمرينات (Traning)

یكي از بخشهاي مهم LFS كه متاسفانه عليرغم اهميت توجه زيادي بهش نميشود بخش Training هست . در اين بخش ريسر با 38 تست  روبروست كه با توجه به كيفيت پاس كردن اين تستها سه درجه Ok ، Quick ، Pro دريافت ميكند . به جرات ميتوان گفت كاربري كه با دقت  38 تست اين مجموعه را پاس كند با مسابقات و درك مفاهيم ريس مشكلي نخواهد داشت . در اين تاپيك 3 هدف را دنبال ميكنيم ، اول آموزش تستها به كاربران ، دوم رفع پرسشهاي احتمالي و سوم اعلام پاس كردن تستها توسط ريسرها با امتياز كسب شده .
نحوه امتياز دهي :
Ok =1
Quick =2
Pro =4
به عنوان مثال كاربري كه 10 تست را با درجه Pro و 20 تست را با درجه Quick و 8 تست را با درجه OK پاس كرده باشد مستحق دريافت 88 امتياز ميباشد ، نا گفته پيداست كه حداكثر امتياز قابل دستيابي 152 امتياز خواهد بود .

در ريس نتها كاربران با افزودن نامشان از قسمت Option/Driver مي توانند تستهاي خودشان را پاس كنند ، ناگفته پيداست در روزهاي بعد مي توانند با همان سيستم قبلي و انتخاب دوباره نامشان به ادامه آزمونها بپردازند .

شرح مراحل :